TL-P88

1.650

Giá trên phôi thiệp áp dụng từ 300 phôi/mẫu

Trúc Linh chỉ bán phôi cho đại lý về in không nhận in khách lẻ.