TL-T57

1.050

Bộ phôi gồm bao thư + ruột + file corel nội dung x6

Giá trên Áp dụng từ 300 phôi, 

SL từ 500 phôi giảm 100đ, sl từ 1000 phôi giảm 150đ